Regulamin Biegu PAMIĘCI POWSTAŃCZEJ WARSZAWY

I. CEL IMPREZY

1. Uczczenie pamięci POWSTAŃCZEJ WARSZAWY
2. Promocja aktywnego stylu życia i biegania jako najprostszej formy rekreacji i aktywności fizycznej.
3. Promocja Miasta Piastowa i integracja mieszkańców poprzez sport.
4. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Miasta Piastowa oraz Powiatu Pruszkowskiego.

II. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR. Al. Tysiąclecia 1, 05-820 Piastów
oficjalna strona biegu:  www.mosir.piastow.pl
e-mail kontaktowy: biegppw@piastow.pl
kontakt telefoniczny:
dyrektor biegu: +48 506948779

III. TERMIN I MIEJSCE
1.Bieg Pamięci Powstańczej Warszawy – 10 000m – odbędzie się 7 października, niedziela, godz. 10.00. ulicami miasta Piastowa w ramach Grand Prix Biegów Piastowskich
2. Start i meta: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR. Al. Tysiąclecia 1, 05-820 Piastów adres email do kontaktu: mosir@piastow.pl.
Start biegu: godzina 10:00
Zbiórka zawodników na starcie: do godziny 09:45.
3. Zawodnicy na starcie ustawiają się według dowolnej kolejności.
4. Długość trasy: 10 km
5. Trasa : zgodnie z załączoną mapą, oznaczenie trasy: co 1 km.
Trasy biegów nie posiadają atestów.
6. Start i Meta: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR w Piastowie
7. Pomiar czasu w systemie chipowym.
8. Punkt odżywczy (butelka wody) oraz owoce będzie się znajdował na mecie biegu, drugi punkt z wodą przy Muzeum Dulag.
9. Zawodników obowiązuje limit czasu : 10 km wynoszący 90 minut. Po tym czasie osoby które nie dobiegną do mety mogą kontynuować bieg na własną odpowiedzialność nie trasą biegu, ale chodnikiem w normalnym ruchu.
10. Trasa Biegu będzie częściowo zamknięta dla ruchu kołowego do godziny 12:00.
Zawodnicy są zobowiązani poruszać się prawą stroną jezdni i stosować się do nakazów policji i służb porządkowych, oraz oznaczeń trasy biegu.
11. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu nie będą klasyfikowani.

IV. UCZESTNICTWO
1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 07 października 2018 roku ukończą 16 lat. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu zawodów
2. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.
3. Szatnie znajdują się w pobliżu startu i mety biegu. Zawodnicy oddają rzeczy do depozytu do godziny 09:30. Wydawanie rzeczy po biegu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
4. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.
5. Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
6. Ze względów bezpieczeństwa oraz na dopuszczenie do biegu osoby na wózkach inwalidzkich, w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijkami (trekingowymi i Nordic Walking).

V. KLASYFIKACJE
1. Klasyfikacja na 10 km
a. Generalna – kobiet i mężczyzn,
b. Wiekowa kobiet i mężczyzn: 16-29 lat,30-39 lat,40-49 lat, 50-59 lat, 60- i więcej,.
c. Osoby na wózkach inwalidzkich
d. Organizator może wprowadzić dodatkowe klasyfikacje w dniu biegu np.
2. Komunikat końcowy zostanie umieszczony na oficjalnej stronie biegu.
3. Zawodnicy liczeni są według czasu
4. Zawodnicy klasyfikowani są w dniu biegu, wyniki mierzone są i podawane na chwilę obecną w momencie biegu.
5. Zawodnicy są dodatkowo punktowani do całego cyklu Grand Prix zgodnie z jego oddzielnym regulaminem.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATY
1. Biuro Zawodów mieści się w obiektach stadionu miejskiego i jest czynne TYLKO w dniu zawodów tj. 07.10. 2018 roku w godzinach od 07:00 do 09:30, po tej godzinie bezwzględnie biuro zostaje zamknięte.
2. Zgłoszenia internetowe przyjmowane są do dnia 01.10.2018 roku do godziny 00:00 oraz w biurze zawodów (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit startujących).
3. Opłata startowa:
– dla osób zgłoszonych do dnia – 01.10.2017 roku wynosi 40 zł.
– po tym terminie opłata możliwa będzie opłata w biurze zawodów w dniu -07.10.2018r  i wynosi 50 zł (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit  startujących).
4. Na liście startowej pojawią się tylko nazwiska osób, które dokonają opłaty startowej.
5. Organizator ustala limit biegaczy na 300 osób. Organizator może zmienić limit zapisów i zastrzega sobie możliwość rozdysponowania dodatkowej puli miejsc do wykorzystania w miarę weryfikacji liczby uczestników.
6. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i udokumentowania opłaty startowej na konto organizatora, dopiero po opłaceniu zawodnik pojawi się na liście startowej.
7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, oraz nie przechodzi na lata następne, istnieje jednak możliwość zamiany danych zawodników.
8. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego
przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
Organizatora.
9. Opłata startowa winna znaleźć się na koncie wskazanym w panelu zgłoszeniowym najpóźniej w ciągu 3 dni od dokonania rejestracji.
10. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego (przelewu
bankowego) – wpisowego z winy poczty (banku).
11. Weryfikacja zawodników, oraz wydawanie pakietów startowych będą odbywały się w Biurze Biegu, w godzinach:
– 07 października 2018 roku w godz. 7:00 – 09:30 (niedziela).
13. Nie pobiera się kaucji za chipy. Zawodnicy są zobowiązani do ich zwrotu po zakończeniu biegu.

VII. NAGRODY
1. Zwycięzcy otrzymają puchar oraz upominek.
2. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i generalnej mężczyzn (miejsca 1-3) przysługują zawodnikom w/g kolejności wbiegnięcia na linię mety.
3. Nagrody nie dublują się, osoby nagradzane w kategorii generalnej nie są nagradzane w kategoriach wiekowych.
4. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w czasie 90 minut otrzymają medal.
5. Nagrody rzeczowe można odebrać tylko podczas trwania imprezy. Nagrody nie będą wysyłane do zwycięzców drogą pocztową po zakończeniu Festiwalu, ani przechowywane.

VIII. FINANSOWANIE
1. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
2. Faktury za bieg Organizator będzie wystawiać do 14 dni od zakończenia danego biegu.
3. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet startowy:

• numer startowy i agrafki,
• plecak z pakietem startowym,
• napój na trasie,
• napój na mecie,
• posiłek oraz niespodzianka po biegu,
• niespodzianka,

IX. KONTROLE ANTYDOPINGOWE

1. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowych.
2. Zawodnicy mają obowiązek poddania się kontroli antydopingowej.
3. Odmowa poddania się kontroli antydopingowej skutkuje unieważnieniem  wyników indywidualnych, uzyskanych w danych zawodach, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym przepadkiem wszelkich zdobytych medali, punktów czy nagród.
4. Stwierdzenie obecności substancji zabronionej w próbce pobranej od zawodnika w badaniu przeprowadzonym podczas zawodów, automatycznie prowadzi do unieważnienia wyników indywidualnych uzyskanych w danych zawodach, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym przepadkiem wszelkich zdobytych medali, punktów czy nagród.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu, oraz ubezpieczenie imprezy.
3. Wszelkie protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu i decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w dniu przeprowadzenia Biegu.
4. Uczestników biegu obowiązuje strój sportowy zgodnie z przepisami PZLA.
5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na wysokości piersi oraz chipy przymocowane zgodnie z instrukcją organizatora.
6. Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska, wizerunku, nazwy klubu i kategorii wiekowej uczestnika biegu w związku z udziałem w imprezie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o biegu, jego wynikach oraz w celach promocyjno – informacyjnych.
7. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
8. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Biegu.
Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Każdy uczestnik może wykupić ubezpieczenie we własnym zakresie.
9. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami przyjmowane są na piśmie do 1 h po zakończeniu biegu w centrum zawodów. Reklamacje przesłane po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dotyczące zawodów Organizator rozpatrywać będzie w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania.
Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów będzie ostateczna.