GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH – REGULAMIN

Grand Prix Historycznych Biegów Piastowa 2018

REGULAMIN

1.  Cel:

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka chorób cywilizacyjnych.
 2. Propagowanie wśród mieszkańców Miasta Piastów i Powiatu Pruszkowskiego biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
 3. Promocja Miasta Piastowa.
 4. Integracja lokalnego środowiska Miasta Piastów i propagowanie wśród lokalnej społeczności zdrowego trybu życia poprzez całoroczną aktywność fizyczną na świeżym powietrzu.
 5. Integracja rodzin oraz umożliwienie początkującym biegaczom poznania atmosfery imprezy biegowej.

2.  Organizator:

 1. Burmistrz Miasta Piastowa.
 2. MOSIR – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piastowie

 

Al. Tysiąclecia 1, 05-820 Piastów
oficjalna strona biegu:  www.mosir.piastow.pl
kontakt telefoniczny:
dyrektor biegu: +48 506948779

3.  Terminy biegów Grand Prix

GRAND PRIX to cykl 10 niezależnych biegów na różnych dystansach,  powiązanych
z tematyką historii Polski stąd nazwa Grand Prix Historycznych Biegów Piastowa.
W skład cyklu zaliczają się następujące biegi:

 1. Bieg Żołnierzy Niezłomnych – 1 963m – 11 marca, niedziela, godz. 11.00.
 2. Bieg Polskiego Państwa Podziemnego – 1 945m – 25 marca, niedziela, godz. 11.00.
 3. Bieg Chrztu Polski – 966m – 15 kwietnia, niedziela, godz. 11.00.
 4. Bieg Konstytucji 3 Maja – 1 791m – 2 maja, środa, godz. 11.00.
 5. Bieg Monte Cassino – 1 944m – 20 maja, niedziela, godz. 11.00.
 6. Bieg Mazurka Dąbrowskiego – 1 797m – 1 lipca, niedziela, godz. 11.00.
 7. Bieg Bitwy Warszawskiej 1920 – 1 920m – 12 sierpnia, niedziela, godz. 11.00.
 8. Bieg Solidarności – 1 980m – 2 września, niedziela, godz. 11.00.
 9. Bieg Pamięci Powstańczej Warszawy – 10 000m – 7 października, niedziela, godz. 10.00.
 10. Bieg Niepodległości – 5 000m – 10 listopada, niedziela, godz. 11.00.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu biegu lub jego odwołania, jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatora przeprowadzenie zawodów we wskazanym terminie nie będzie możliwe.

4.  ZASADY PUNKTACJI W GRAND PRIX

 1. Punkty w Grand Prix będą zaliczone wszystkim zawodnikom, którzy ukończą bieg w limicie czasu.
 2. Zawodnikom uczestniczącym w biegach Grand Prix, odrębnie dla kobiet
  i mężczyzn, będą przyznawane punkty według następujących zasad:
 • 1 miejsce – 100 pkt.,
 • 2 miejsce – 80 pkt.,
 • 3 miejsce – 60 pkt.,
 • 4 miejsce – 50 pkt.,
 • 5 miejsce – 45 pkt.,
 • 6 miejsce – 40 pkt.,
 • 7 miejsce – 36 pkt.,
 • 8 miejsce – 32 pkt.,
 • 9 miejsce – 29 pkt.,
 • 10 miejsce – 26 pkt.,
 • 11 miejsce – 24 pkt.,
 • 12 miejsce – 22 pkt.,
 • 13 miejsce – 20 pkt.,
 • 14 miejsce – 18 pkt.,
 • 15 miejsce – 16 pkt.,
 • 16 miejsce – 15 pkt.,
 • 17 miejsce – 14 pkt.,
 • 18 miejsce – 13 pkt.,
 • 19 miejsce – 12 pkt.,
 • 20 miejsce – 11 pkt.,
 • 21-30 miejsce – 10 pkt.,
 • 31-40 miejsce – 5 pkt.,
 • 41-50 miejsce – 3 pkt.,
 • 51-60 miejsce – 2 pkt.,
 • 61 i niżej – 1 pkt.
 1. Zawodnicy do 16 roku życia, którzy ukończą wszystkie biegi do 2000m oraz zawodnicy powyżej 16 roku życia, którzy ukończą wszystkie biegi, w tym też biegi na 5 000m i 10 000m zastaną nagrodzeni dodatkowymi 20 punktami do klasyfikacji generalnej.
 2. Biegi poniżej 2000m są biegami rodzinnymi i nie mają ograniczenia wiekowego, w biegach powyżej 2000m prawo startu mają wyłącznie te osoby, które w dniu rozgrywania imprezy ukończą 16 lat. Osoby te zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu, oraz obecność na zawodach wraz z rodzicem lub opiekunem.
 3. Dla kategorii wiekowych poniżej 16 roku życia, do punktacji całego cyklu wchodzą tylko biegi do 2000m.
 4. Punkty uzyskają zawodnicy, którzy zostaną sklasyfikowani (warunkiem jest ukończenie biegu) . Ze względu na dwa biegi w cyklu, gdzie dystans wynosi 10 km, 5 km klasyfikacje podzielone zostały na dwie grupy wiekowe:
 •          0- 16 lat (dla krótkich biegów)
 •          16- 60 i więcej (dla biegów 5 i 10 km).

5.  RODZAJE KLASYFIKACJI PUNKTOWYCH

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji w ramach cyklu Grand Prix lub w poszczególnych biegach cyklu.
 2. O kolejności w klasyfikacji generalnej decyduje łączna liczba zdobytych punktów we wszystkich biegach, w jakich uczestniczył zawodnik.
 3. W przypadku zdobycia równej ilości punktów, wyższe miejsce zajmie osoba, która będzie miała więcej punktów w swoim najlepszym biegu, w przypadku remisu wg tej zasady decyduje kolejna najwyższa wartość punktowa z kolejnego najlepszego biegu zawodnika (zasadę stosuję się do skutku).
 4. W przypadku nie rozstrzygnięcia o kolejności według zasady opisanej wyżej wyższe miejsce zajmuje zawodnik, który zdobył największą ilość punktów licząc od biegu pierwszego.
 5. Po każdym biegu lista zawodników będzie aktualizowana z podsumowaniem ilości punktów i zamieszczona na stronie MOSIR.

6.  NAGRODY

 1. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzymuje medal pamiątkowy.
 2. Za zajęcie I głównego miejsca w Grand Prix w kategorii generalnej (bez podziału na płeć i wiek) przewidziany jest medal, puchar oraz nagroda główna (rzeczowa).
 3. Podczas trwania cyklu GP będą równocześnie prowadzone trzy odrębne klasyfikacje, do nagrodzenia medalem, pucharem i nagrodą:
 • dla kobiet 3 pierwsze miejsca
 • mężczyzn w kategorii open 3 miejsca
 • dla uczestników poniżej 16 roku życia 3 miejsca z podziałem na płeć
 1. Wszyscy zawodnicy Grand Prix, którzy ukończą co najmniej pięć biegów
  w ramach Grand Prix otrzymają nagrodę upominek.
 2. Nagrody są uzależnione od pozyskanych sponsorów. Wartość nagród w klasyfikacji generalnej Grand Prix zależą od pozyskanych środków finansowych.
 3. Do otrzymania nagrody głównej, jak również pozostałych nagród przewidzianych w konkursie (w tym gwarantowanej nagrody za udział w Grand Prix) niezbędny jest udział i ukończenie przynajmniej pięciu z biegów wchodzących w skład Grand Prix.
 4. Wyróżnienia w klasyfikacji generalnej i pozostałych nie dublują się (każdy zawodnik może otrzymać nagrodę tylko w jednej kategorii).
 5. Warunki otrzymania nagród za biegi pow. 2000 m. zostaną określone odrębnym regulaminem poszczególnych biegów.

7.  POMIAR CZASU

 1. Podczas 2 biegów głównych na dystansie 5 i 10 km będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasów. W pozostałych biegach czas będzie mierzony inną metodą

8.  ZAPISY I BIURO ZAWODÓW

 1. Zapisy na poszczególne biegi Grand Prix będą odbywać się drogą elektroniczną lub osobiście w dniu zawodów w Biurze Zawodów. O obowiązującej formie zapisów Organizator poinformuje na stronie www zawodów przed biegiem.
 2. Udział w biegach krótszych niż 2000 m. jest BEZPŁATNY.
 3. W biegach pow. 2000 m. obowiązuje opłata startowa, której wysokość zostanie określona w regulaminie poszczególnych biegów.
 4. Biuro Zawodów znajdować się będzie w miejscu startu i mety zawodów zlokalizowanym przy MOSiR Piastów, Al. Tysiąclecia 1, Piastów.
 5. Biuro będzie czynne od 9:00 w dniu zawodów, a start główny przewidziany jest na godzinę 11:00.

9.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora
 2. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 3. Uczestnik poprzez zgłoszenie się do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje warunki uczestnictwa oraz startuje na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
 4. Zawody odbywają się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym (z wyjątkiem biegów długich), w związku z tym zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas zawodów i nie stwarzania zagrożenia dla innych uczestników na ścieżkach. Zawodnicy mogą poruszać się tylko po wyznaczonych ścieżkach.
 5. Reklamacje dotyczące wyników, błędnych danych należy zgłaszać @ na adres MOSIR w przeciągu 48 godzin od daty zakończenia imprezy (każdego biegu). Po tym terminie nie będą one rozpatrywane i przyjmowane.
 6. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w Grand Prix wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkiem, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek strat bądź szkód jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w zawodach. Doradza się zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie portowej NNW.
 7. Ze względu na krótkie odcinki tras, ograniczoną przepustowość oraz dużą liczebność startujących nie dopuszcza się do startu osób biegnących z wózkami oraz zwierzętami.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów, oraz pozostawione bez opieki.
 9. Wszyscy zawodnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy wyznaczonej do biegu.
 10. Nagrody nieodebrane po 7 dniach zostaną przekazane na inne cele.
 11. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 12. W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika bądź podania  niewłaściwych danych zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 13. Uczestników biegu obowiązuje strój sportowy w szczególności odpowiednie obuwie sportowe, zgodnie z przepisami PZLA.
 14. Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora wyraża zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska, wizerunku, nazwy klubu i kategorii wiekowej uczestnika biegu w związku z udziałem w imprezie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o biegu, jego wynikach oraz w celach promocyjno – informacyjnych.